СРОКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА И ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА: СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА АББРЕВИАТУР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ.

Авторы

  • Ольга Игнатюк Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа http://orcid.org/
  • Татьяна Соломчак http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-04-03-064

Ключевые слова:

Термін, скорочення, абревіатура, транскодування

Аннотация

В роботі розглядаються ознаки та способи перекладу абревіатур фахової мови рамках реалізації різноманітних концепцій перекладу науко-технічних термінів . Досліджено проблеми скорочення лексичних одиниць як специфічного мовного феномену. Розглянуто характ

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Булатов О. Професійний перекладач - це обличчя держави / О. Булатов. – Урядовий кур,єр, 12 травня 1998.- 9 с.

Кальниченко О.А. Англо-український науково-технічний переклад [ Текст ].Навчальний посібник / О.А.Кальниченко, Е.Х. Рабінович, Г.М. Кучер. – Харків :НУА, 2007. – 124 с.

Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 1 ч. Граматичні труднощі / В. Карабан. – Вінниця : 2001.- 272 с.

Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 2 ч. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі / В. Карабан. – Вінниця: 2001. – 304 с.

Олійник А.Д. Прагмалінгвістичні аспекти сприйняття й перекладу науково-технічних текстів / А.Д. Олійник. – Чернівці : Аграрна наука і освіта № 5-6, 2007.- 133- 138 с.

References:

Bulatov O. Profesiynyiperekladach – tseoblychyaderzhavy [Professional interpreter is a sight of nation] / O. Bulatov. – Uryadovyikuryer, 12 travnya 1998.- 9 s.

Kalnychenko O.A. Anglo- ukrainskyinaukovo-technichnyipereklad [English- Ukrainian scientific- technical translation] / O.A. Kalnychenko, E.H. Rabinovych, G.M. Kucher.- Kharkiv:NUA, 2007.- 124 s.

KarabanVyacheslav. Pereklad angliyskoi na ukovoy i technichnoyi literatury. 1 ch.Gramatychnitrudnostchi [Translation of English scientific and technical literature p.1 Grammatical difficulties] / VyacheslavKaraban. – Vinnytsya: 2001.- 272 s.

KarabanVyacheslav. Perekladangliyskoinaukovoyiitechnichnoyiliteratury.2 ch.Lecsychni, terminologichni ta zhanrovo-stylistychnitrudnostchi [Translation of English scientific and technical literature p.2 Lexical, terminological and genre-stylistical difficulties] / VyacheslavKaraban. – Vinnytsya: 2001.- 304 s.

Oliynyk A.D. Pragmalingvistychniaspectyspryinyattyaiperecladunaykovo-technichnychtekstiv [Pragmalingvistical aspects of understanding and translatingthe scientific-technical texts] / A.D. Oliynyk.-Chernivtsi: Agrarnanaukaiosvita № 5-6, 2007.- 133- 138 s.

Oliynyk A.D. Protsespysmovogoperekladu z angliyskoimovytekstivnaukovo-technichnogospryamuvannya [Process of English writting translation of scientific-technical texts] / A.D. Oliynyk, U.A. Matyash. – Chernivtsi: Agrarnanaukaiosvita №5, 2006.- 151-154 s.

Petrova O.V. Vvedenie v teoriyupraktykuperevodanamaterialeangliyskogoyazyka [Introductional theoretical course of practical translation in English] / O.V. Petrova.- M.: Vostok-Zapad, 2007.- 96 s.

Опубликован

2018-06-30

Как цитировать

Игнатюк, О., & Соломчак, Т. (2018). СРОКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА И ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА: СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА АББРЕВИАТУР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ. Modern Scientific Researches, 3(04-03), 40–43. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-04-03-064

Выпуск

Раздел

Статьи