РАЗВИТИЕ ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНТЕЛЕКТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙЙ

Авторы

  • Марина Григорьева Национальный педагогический университет им. Драгоманова http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-02-032

Ключевые слова:

розвиток інтелекту, логіко-математичний інтелект, інновації в освіті, освітні технології в початковій школі, методика швидкої образної лічби.

Аннотация

Обгрунтовано необхідність розробки освітніх технологій для розвитку особистості дитини шляхом конструювання змісту, методів і форм виховання та навчання, що забезпечують розвиток особистісних якостей і пізнавальних здібностей дітей молодшого шкільного вік

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Нова Українська Школа // Концептуальні засади реформування середньої школи. — МОН. — 2016.

П. С. Александров, А. И. Маркушевич, А. Я. Хинчин. «Энциклопедия элементарной математики» в 5 кн. // Книга 1 (арифметика). — 1961. — 448 с.

Бабаева Ю. Д. Теоретические основы создания технологий обучения и развития одаренных детей // Дарын. — 2002. — № 5. — С. 89–98.

Бех І. Наукове розуміння особистості як основа ефективності виховного процесу Початкова школа. – К. – 1998. – №1. – С. 2–6.

Богоявленська Д. Б., Богоявленська М. Е., Психология одаренности: понятие, виды, проблемы. Выпуск 1 – М.: МИОО. 2005 – 176 с.

Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Мастера психологии. СПб. [и др.]: Питер. 2008— с. 398. ISBN 978-5-91180-846-4.

Выготский Л. С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.

Гальперин, П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П. Я. Гальперин. – Москва: Издательcтво Московского университета, 1985. – 45 с.

В. В. Давидов, О понятии развивающего обучения. Сборник статей.— Томск: «ПЕЛЕНГ», 1995. — 144 с.

Жигайло О. О. Психолого-педагогічні аспекти формування креативного мислення дітей молодшого шкільного віку // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С.393-401

Зак А. З. Интеллектика. Систематический курс развития мыслительных способностей учащихся 1 - 4 классов. Книга для учителя – М.: Интеллект-. Центр, 2002 – 408 с.

Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2-х т. Т. I. Психическое развитие ребенка — М.: Педагогика, — 1986. — 320 с.

Захарова Г. Розвивальне навчання // Початкова школа. – 2000. – №4.-С. 7–8.

Ковальчук В. Ю., Жигайло О. О. Шаран О. В. Особливості творчої роботи на уроках математики у початковій школі: методика використання дидактичних ігор. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. Дрогобич: Посвіт, 2012. – 702 с.

Папі Ж., Папи Ф. Діти та графи. Навчання дітей шестирічного віку математичним поняттям // Пер. з фр. — М.: Педагогіка, 1974. — 162 с.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Сост., новая ред. пер. с фр., коммент. В. А. Лукова, В. А. Лукова. - М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 526 c.

Фидельман М. И. Динамика развития творческой и интелектуальной одаренности в младшем школьном воздасте: Автореф. дис. …канд. наук / М. И. Фидельман. – М., 1994. – 16 с.

В. С. Юркевіч, Розвиток пізнавального пізнання у школярів в процесі навчання // Сучасна зарубіжна психологія 2013. Том 2, № 2. С. 87–100.

Опубликован

2018-04-30

Как цитировать

Григорьева, М. (2018). РАЗВИТИЕ ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНТЕЛЕКТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙЙ. Modern Scientific Researches, 1(03-02), 58–64. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-02-032

Выпуск

Раздел

Статьи