ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЖАНРОВОЙ ПОЭТИКИ УКРАИНСКОЙ ПОВЕСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 60-80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-03-050

Ключевые слова:

жанр, повість, літературний процес, дитяча література, поетика, жанрові модифікації

Аннотация

У статті розглядається проблема розвитку жанрової поетики української повісті для дітей 60-80-х років ХХ століття. Дослідження жанрових модифікацій певного періоду важливе як для теорії, так і для історії літератури, оскільки дозволяє розкрити спадкоємніс

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Бахтин М.М. Литературно-критические статьи / Михаил Михайлович Бахтин. – М.: Худож. литература, 1986. – 543 с.

Біленко В.З. Найнадійніші люди на світі – це діти: Образи дітей у творах Олеся Гончара / Володимир Біленко // Література. Діти. Час: збірник літературно-критичних статей про дитячу літературу. – Вип. 8 / упорядк. В.Я.Неділька. – К.: Веселка, 1983. – С. 36 – 48.

Будний В. В. Порівняльне літературознавство: підручник / Василь Володимирович Будний, Микола Миколайович Ільницький. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.

Будугай О.Д. Пригодницько-шкільна повість для дітей 1960–1980-х років: жанрові особливості (О.Огульчанський, Б.Комар, А.Давидов): автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 / О.Д.Будугай. – Херсон, 2007. – 20 с.

Грабович Г. Ю. Функції жанру і стилю у становленні української літератури // До історії української літератури / Григорій Грабович – К., 1997. – С. 27 – 40.

Гурбанська А.І. Жанровий поліцентризм української повісті 60-80-х років ХХ ст.: дис. … доктора філол. наук: 10.01.01- 10.01.06 / Антоніна Іванівна Гурбанська. – К, 2009. – 422 с.

Дончик В.Г. Повість для підлітків: традиції та новонадбання/ Віталій Григорович Дончик // Література. Діти. Час: зб. літ.-критич. статей про дитячу літературу. – Вип. 2 / упорядк. В.Я. Неділька. – К.: Веселка, 1976. – С. 19 – 28.

Історія української літератури: у 2 т. – К.: Наук. думка, 1987-1988. – Т.2. – 742 с.

Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період: навч. посіб. / Роксана Борисівна Харчук. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 248 с.

References.

Baxty`n M.M. Ly`teraturno-kry`ty`chesky`e stat`y` / My`xay`l My`xajlovy`ch Baxty`n. – M.: Xudozh. ly`teratura, 1986. – 543 s.

Bilenko V.Z. Najnadijnishi lyudy` na sviti – ce dity`: Obrazy` ditej u tvorax Olesya Gonchara / Volody`my`r Bilenko // Literatura. Dity`. Chas: zbirny`k literaturno-kry`ty`chny`x statej pro dy`tyachu literaturu. – Vy`p. 8 / uporyadk. V.Ya.Nedil`ka. – K.: Veselka, 1983. – S. 36 – 48.

Budny`j V. V. Porivnyal`ne literaturoznavstvo: pidruchny`k / Vasy`l` Volody`my`rovy`ch Budny`j, My`kola My`kolajovy`ch Il`ny`cz`ky`j. – K.: Vy`d. dim «Ky`yevo-Mogy`lyans`ka akademiya», 2008. – 430 s.

Budugaj O.D. Pry`godny`cz`ko-shkil`na povist` dlya ditej 1960–1980-x rokiv: zhanrovi osobly`vosti (O.Ogul`chans`ky`j, B.Komar, A.Davy`dov): avtoreferat dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk: specz. 10.01.01 / O.D.Budugaj. – Xerson, 2007. – 20 s.

Grabovy`ch G. Yu. Funkciyi zhanru i sty`lyu u stanovlenni ukrayins`koyi literatury` // Do istoriyi ukrayins`koyi literatury` / Gry`gorij Grabovy`ch – K., 1997. – S. 27 – 40.

Gurbans`ka A.I. Zhanrovy`j policentry`zm ukrayins`koyi povisti 60-80-x rokiv XX st.: dy`s. … doktora filol. nauk: 10.01.01- 10.01.06 / Antonina Ivanivna Gurbans`ka. – K, 2009. – 422 s.

Donchy`k V.G. Povist` dlya pidlitkiv: trady`ciyi ta novonadbannya/ Vitalij Gry`gorovy`ch Donchy`k // Literatura. Dity`. Chas: zb. lit.-kry`ty`ch. statej pro dy`tyachu literaturu. – Vy`p. 2 / uporyadk. V.Ya. Nedil`ka. – K.: Veselka, 1976. – S. 19 – 28.

Istoriya ukrayins`koyi literatury`: u 2 t. – K.: Nauk. dumka, 1987-1988. – T.2. – 742 s.

Xarchuk R.B. Suchasna ukrayins`ka proza. Postmoderny`j period: navch. posib. / Roksana Bory`sivna Xarchuk. – K.: VCz «Akademiya», 2008. – 248 s.

Опубликован

2018-10-30

Как цитировать

Сидоренко, Н. (2018). ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЖАНРОВОЙ ПОЭТИКИ УКРАИНСКОЙ ПОВЕСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 60-80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА. Modern Scientific Researches, 3(05-03), 41–46. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-03-050

Выпуск

Раздел

Статьи