ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЧЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

Авторы

  • Кристина Возняковська Национальный университет Одесская юридическая академия http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-04-03-049

Ключевые слова:

Ключові слова: неплатоспроможність банків, порятунок банків, державнадопомога, рекапіталізація, вкладники, інвестори

Аннотация

В роботі розглядаються проблеми перекосу у застосуванні державного таприватного капіталу у процедурах державної допомоги неплатоспроможнимсистемно важливим банкам, коли держава намагається конфіскувати коштивласників та інвесторів, а також мати надмірн

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Commission communication on the return to viability and the assessment of restructuring measures in the financial sector in the current crisis under the State aid rules: 2009/C 195/04 [електронний ресурс] - режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52009XC0819%2803%29

Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты / Н. Саниахметова – О. : Одесская гос. юрид. акад., 1998. – 278 с.

Ясин Е. Ставка на предпринимательство // Человек и труд. – 1992. - №1. – С.90-92.

Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540с.

Ткачук О.А. Креативність у підприємницькій діяльності // Глобальні та національні проблеми економіки. – вип.. 7. – 2015 – С. 500-503.

Мадзігон В. Приватна власність та її вплив на розвиток підприємництва в Україні / В. Мадзігон // Молодь і ринок. - 2011. - № 12. - С. 33-37.

Сирота В. Держбанки: токсична поклажа чорних ящиків [електронний ресурс] - режим доступу: https://dt.ua/finances/derzhbanki-toksichna-poklazha-chornih-yaschikiv-_.html/

Любич А. А. Анализ бизнес-модели государственных банков в Украине / А. А. Любич , Г. П. Бортников, А. А. Панасенко // Фінанси України. - 2016. - № 10. - C. 7-38.

Звіт про фінансову стабільність: НБУ. – червень 2016. [електронний ресурс] - режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=32241744

Засади стратегічного реформування державного банківського сектору", затверджені Кабінетом Міністрів України в лютому 2016 р [електронний ресурс] - режим доступу: https://www.slideshare.net/sadovnychyi/ss-88586455

Націоналізація Приватбанку: Вікіпедія [електронний ресурс] - режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Націоналізація_ПриватБанку#Позови_екс-власників

Не повернути кредит для Укргазбанку – це вкрасти в держави: інтерв'ю Глави правління Укргазбанку Кирила Шевченка для Finbalance [електронний ресурс] - режим доступу: http://finbalance.com.ua/news/Kirilo-Shevchenko-ne-povernuti-kredit-dlya-Ukrhazbanku--tse-vkrasti-v-derzhavi

Васильчишин, О. Б. Напрями впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи України та шляхи їх удосконалення [Текст] / Олександра Богданівна Васильчишин // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 2. – С. 7-20

Рішення Кіпру врятувати економіку за рахунок вкладників обвалило євро [електронний ресурс] - режим доступу: https://dt.ua/ECONOMICS/poryatunok-ekonomiki-kipru-mozhe-koshtuvati-ukrayinskim-vkladnikam-do-2-mlrd-yevro-118777_.html

Дорошенко І.В. Банківська криза на Кіпрі та її уроки для України // Європейські перспективи. – 2013. № 6. – С. 13-19.

References

Commission communication on the return to viability and the assessment of restructuring measures in the financial sector in the current crisis under the State aid rules: 2009/C 195/04 [electronic resource] it is the access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52009XC0819%2803%29

Sanyakhmetova N. A. Rehulyuvannya pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti v Ukrayini: orhanizatsiyno-pravovi aspekty / N. Saniakhmetova- O. : Odesskaya hos. yuryd akad., 1998.- 278 p.

Yasyn E. Stavka na pidpryyemstvo // Chelovek i trud. - 1992. - №1. - S.90-92.

Shumpeter Y. Kapitalizm, Sotsyalyzm i Demokratiya. - M .: Ékonomyka, 1995. – 540p.

Tkachuk O.A. Kreatyvnistʹ u pidpryyemnytsʹkiy diyalʹnosti // Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky. - vyp .. 7. - 2015 - S. 500-503.

Madzihon V. Pryvatna vlasnistʹ ta yiyi vplyv na rozvytok pidpryyemnytstva v Ukrayini / V. Madzihon // Molodʹ i rynok. - 2011. - № 12. - p. 33-37..

Syrota V. Derzhbanky: toksychna poklazha chornykh yashchykiv [electronic resource] it is the access mode: https://dt.ua/finances/derzhbanki-toksichna-poklazha-chornih-yaschikiv-_.html/

Lyubych A. A. Analiz biznes-modeli derzhavnykh bankiv v Ukrayini / A. A. Lyubych, H. P. Bortnykov, A. A. Panasenko // Finansy Ukrayiny. - 2016. - № 10. - p. 7-38.

Zvit pro finansovu stabilʹnistʹ: NBU. - chervenʹ 2016. [electronic resource] it is the access mode: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=32241744

Zasady stratehichnoho reformuvannya derzhavnoho bankivsʹkoho sektora ", zatverdzheni Kabinetom Ministriv Ukrayiny v lyutomu 2016 r. [electronic resource] it is the access mode: https://www.slideshare.net/sadovnychyi/ss-88586455

Natsionalizatsiya Pryvatbanku: Vikipediya [electronic resource] it is the access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/Націоналізація_ПриватБанку#Позови_екс-власників

Ne povernuty kredyt dlya Ukrhazbanku - tse vkrasty v derzhavi: v interv'yu Hlavi pravlinnya Ukrhazbanku Kyryla Shevchenka dlya Finbalance [electronic resource] it is the access mode: http://finbalance.com.ua/news/Kirilo-Shevchenko-ne-povernuti-kredit-dlya-Ukrhazbanku--tse-vkrasti-v-derzhavi

Vasylʹchyshyn, O. B. Napryamy vplyvu derzhavnoho rehulyuvannya ta nahlyadu za finansovoyu bezpekoyu bankivsʹkoyi systemy Ukrayiny ta shlyakhy yikh vdoskonalennya [Tekst] / Oleksandra Bohdanivna Vasylʹshchyna // Ekonomichnyy analiz: Zb. nauk. pratsʹ / Ternopilʹsʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy universytet; redkol .: O. V. Yaroshchuk (holov. Red.) ta in. - Ternopilʹ: VPTS TNEU "Ekonomichna dumka", 2016. – V. 25. - № 2. - p. 7-20

Rishennya Kipru vryatuvaty ekonomiku za rakhunok vkladnykiv obvalylo yevro [electronic resource] it is the access mode: https://dt.ua/ECONOMICS/poryatunok-ekonomiki-kipru-mozhe-koshtuvati-ukrayinskim-vkladnikam-do-2-mlrd-yevro-118777_.html

Doroshenko I.V. Bankivsʹka kryza na Kipri ta yiyi uroky dlya Ukrayiny // Yevropeysʹki perspektyvy. - 2013. № 6. - p. 13-19

Опубликован

2018-06-30

Как цитировать

Возняковська, К. (2018). ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЧЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И. Modern Scientific Researches, 3(04-03), 51–56. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-04-03-049

Выпуск

Раздел

Статьи