ОЦЕНКА СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА

Авторы

  • Владимир Дударь Тернопольский национальный экономический университет http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-04-03-046

Ключевые слова:

Органічна продукція, органічний продукт, властивості продукції, якість, безпечність продукції, споживач.

Аннотация

Розкрито сутність властивостей органічної агропродовольчої продукції, її постійні і змінні показники. Встановлено, що властивості органічного продукту – це один із інструментів конкурентної боротьби, який використовується для диференціації товарів підприє

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Загальний курс. – М.К.: Видав. Дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 1 / [Редкол. Є. Милованова та ін.] – Львів: ЛА “Піраміда”, 2008. – 204 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / [Ред. кол. С.В. Мочерний (відп. ред.), та ін]. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 954 с.

Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки: монографія / Т.О. Зінчук. – Житомир: ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”, 2008. – 384 с.

Милованов Є.В. Тенденції розвитку ринку органічної продукції / Є.В. Милованов // Агроогляд – 2004. – № 4. – С. 68-71.

Шубравська О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні / О. Шубравська // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 53-61.

Шумейко О.Т. Органічне агровиробництво України: тенденції розвитку та виклики інституціонального забезпечення / О.Т. Шумейко. – Вісник ТНЕУ, № 2. 2016. – С. 33-42.

Peattie K. Environmental Marketing Management, Pitman Publishing, London 1995.

Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologicznych produktów żywnósciowych. – Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wołters Kluwer business, 2010. – 260 s.

Witczak J. Ekoprodukt -próba systematyzacji, „Problemy Ekologii" 2004, nr 4.

References

Armstronh H., Kotler F. Marketynh: Zahal’nyy kurs. – M.K.: Vydav. Dim “Vil’yams”, 2001. – 608 s.

Dovidnyk standartiv YES shchodo rehul’yuvannya orhanichnoho vyrobnytstva ta markuvannya orhanichnykh produktiv. Knyha 1 / [Redkol. YE. Mylovanova ta in.] – Lviv: LA “Piramida”, 2008. – 204 s.

Ekonomichna entsyklopediya: U tr’okh tomakh. T. 3 / [Red. kol. S.V. Mochernyy (vidp. red.), ta in]. – K.: Vydavnychyy tsentr “Akademiya”, 2002. – 954 s.

Zinchuk T.O. Yevropeyska intehratsiya: problemy adaptatsiyi ahrarnoho sektora ekonomiky: monohrafiya / T.O. Zinchuk. – Zhytomyr: DVNZ “Derzhavnyy ahroekolohichnyy universytet”, 2008. – 384 s.

Mylovanov YE.V. Tendentsiyi rozvytku rynku orhanichnoyi produktsiyi / YE.V. Mylovanov // Ahroohlyad – 2004. – № 4. – S. 68-71.

Shubravs’ka O. Rynok orhanichnoyi produktsiyi ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukrayini / O. Shubravs’ka // Ekonomika Ukrayiny. – 2008. – № 1. – S. 53-61.

Shumeyko O.T. Orhanichne ahrovyrobnytstvo Ukrayiny: tendentsiyi rozvytku ta vyklyky instytutsional’noho zabezpechennya / O.T. Shumeyko. – Visnyk TNEU, № 2. 2016. – S. 33-42.

Peattie K. Environmental Marketing Management, Pitman Publishing, London 1995.

Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologicznych produktów żywnósciowych. – Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wołters Kluwer business, 2010. – 260 s.

Witczak J. Ekoprodukt -próba systematyzacji, „Problemy Ekologii" 2004, nr 4.

Опубликован

2018-06-30

Как цитировать

Дударь, В. (2018). ОЦЕНКА СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА. Modern Scientific Researches, 3(04-03), 9–17. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-04-03-046

Выпуск

Раздел

Статьи